วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

สรุป โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากร  ทอมก.

ความเข้าใจองค์กรและระบบงาน (Organizational Awareness)
คำจำกัดความ : ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจตามกฎหมาย และอำนาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของตนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

ระดับที่ 1 : เข้าใจโครงสร้างองค์กร

-          เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และทันความต้องการใช้ของผู้ปฏิบัติและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

-          สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เป็นทางการ

-          เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่าผู้ใดมีอำนาจตัดสินใจหรือผู้ใดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่างๆ

-          สามารถนำความรู้และความเข้าใจมาใช้ประโยชน์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสำคัญ

ระดับที่ 3 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

-          เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและองค์กร/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัย

-          เข้าใจวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและการติดต่อสัมพันธ์กับองค์กร/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

-          สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยและองค์กร/หน่วยงานอื่น

ระดับที่ 4 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสำคัญในองค์กร

-          รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้มีบทบาทสำคัญในองค์กร

-          สามารถโน้มน้าวให้ผู้มีบทบาทสำคัญในองค์กร สนับสนุนภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล

ระดับที่ 5 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร

-          เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่เป็นอย่างดี

-          สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ

-          เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

-          สามารถแปลงวิกฤติเป็นโอกาส  กำหนดจุดยืนและท่าทีตามภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเป็นสำคัญ
 

กลุ่ม 1
ความหมาย ระดับ ตัวชี้วัดพฤติกรรม และเกณฑ์มาตรวัดในแต่ละระดับของสมรรถนะ
การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น หมายถึง ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยการ จัดทำแผนการพัฒนาบุคคล การสาธิตหรืออธิบายการทำงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อ การเรียนรู้อื่นๆ  การติดตามและประเมินผล  การประชุมเพื่อทำความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการที่แท้จริง หรือเพื่อค้นคว้า สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ
สมรรถนะOperatorSupervisorManager
ระดับ12345  
  1. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
  1. พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาแก่ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
  1. แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดีในเบื้องต้น
  1. แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และสามารถให้คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา ร่างกาย จิตใจ หรือทัศนคติที่ดีในเชิงลึก
  1. แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และโน้มน้าวจูงใจด้วยเหตุผล ช่วยเหลือให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  1. แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารเพื่อการพัฒนาองค์กร
  1. ระดับที่ 4
  1. ระดับที่ 5
        

สมรรถนะงานทรัพยากรมนุษย์ ระดับปฏิบัติการ (operator)

 

ชื่อสมรรถนะ (Competency Name)

ลำดับ

รหัส

ชื่อสมรรถนะ (Competency Name)

1.

FC 1

การทำงานเชิงรุก

 

ระดับความคาดหวังประจำตำแหน่ง


1.

ระดับปฏิบัติการ

 

2.

ระดับหัวหน้างาน

 

3.

ระดับผู้จัดการ

 

 

คำจำกัดความสมรรถนะ (Competency Definition) และคำจำกัดความระดับสมรรถนะหลัก (Proficiency Description)

สมรรถนะ

สมรรถนะ

ระดับสมรรถนะหลัก

(Proficiency Level)

คำจำกัดความระดับสมรรถนะหลัก (Proficiency Description)

ระดับที่ 0

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน

ระดับที่ 1

เห็นโอกาสหรือปัญหาระยะสั้นและลงมือดำเนินการ

·        เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะนำโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

·        เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า รับรู้และตระหนักถึง

ระดับที่ 2

แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือกรณีเร่งด่วน

·                ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าหรือกรณีเร่งด่วน

·                ทำการแก้ไขปัญหาทันที ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง

·                รู้จัก ประนีประนอม และยืดหยุ่นเมื่อเผชิญอุปสรรค

·                เปิดกว้าง ยอมรับความคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ระดับที่ 3

แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และลงมือกระทำการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา

·                คาดการณ์และลงมือกระทำการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

·                เข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริบทของมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารและระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

·                ริเริ่มหรือวางแผนการพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระดับที่ 4

แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และคิดนอกกรอบเพื่อหาวิธีการที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์

·                พัฒนา และทดลองนำระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้ริเริ่มไว้ ไปใช้

·                นำผลที่ได้จากการพัฒนาและทดลองนำระบบฯ ไปใช้ปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมาย

ระดับที่ 5

แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเสนอความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสในระยะยาว

·                โน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารงานทั้งในหน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ คิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

·                ส่งเสริมให้มีการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบการปฏิบัติงานอื่น ได้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต
ความหมาย ระดับ ตัวชี้วัดพฤติกรรม และเกณฑ์มาตรวัดในแต่ละระดับของสมรรถนะหลัก
ทักษะในการประสานงาน
นิยาม : ทักษะในการรับและส่งต่อข้อมูลและชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
ระดับตัวชี้วัดพฤติกรรมเกณฑ์มาตรวัด
ระดับ 1ระดับ 2 ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5
ระดับที่ 1 : รู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องระดับความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องมีความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้น้อยมีความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้บ้างมีความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้ความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 60ความรู้และเข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการประสานงาน และมีทักษะในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อื่น ให้ดำเนินการต่อใน เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
ระดับที่ 2: มีทักษะในระดับ 1 และสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่เสมอระดับความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่เสมอมีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่เล็กน้อยมีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่บ้างมีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการมีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่เสมอมีความสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องการติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถปรับปรุง วิธีการสื่อสารและการประสานงานให้ทันสมัยตรงตามความต้องการอยู่ตลอดเวลา
ระดับที่ 3 : มีทักษะในระดับ 2 และสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้ระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้ระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้น้อยระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้บ้างระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้ระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้เสมอระดับความสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือลดความขัดแย้งจาการติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา
ระดับที่ 4: มีทักษะในระดับ 3 และสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้ระดับความสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้สามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้น้อยสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้บ้างสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้ปานกลางสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้มากสามารถนำเสนอแนวทางการปรับปรุง พัฒนาวิธีการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่อง ข้อจำกัดและความซ้ำซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้มากที่สุด
ระดับที่ 5 :มีทักษะในระดับ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้น้อยความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้บ้างความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ปานกลางความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มากความสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และแนวทางในการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถติดต่อ ประสานงานเรื่องสำคัญ ๆ ระดับองค์กร กับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น